Loading...
26 Apr
లెమ్ము తేజరిల్లుము, మీకు వెలుగు వచ్చియున్నది!
Sis. Stella Dhinakaran

ఇప్పుడే మిమ్మును దేవుని హస్తాలకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకొన్నట్లయితే, ఆయన మీలో ఉన్న అంధకారమంతటిని తొలగించి, వెలుగు బిడ్డలనుగా మిమ్మును మార్చి, దేవుని కొరకు లేచి ప్రకాశించునట్లు సంపూర్ణంగా తన వెలుగుతో నింపి, ఇతరులకు ఒక సవాలుగా వెలుగును వెదజల్లువారినిగా ప్రకాశింపజేస్తాడు.

Read More
25 Apr
పరిపూర్ణమైన దీవెనలతో మిమ్మల్ని నింపే దేవుడు!
Sis. Evangeline Paul Dhinakaran

తేనెటీగలు, పువ్వులలో నుండి మధురమైన తేనెను తీసుకొని వచ్చి, తేనెపట్టును నింపుచున్నవి. అదేవిధంగా, మనము దేవుని సన్నిధికి వచ్చినట్లయితే, అప్పుడు మీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును మీ గానుగులలో నుండి క్రొత్త ద్రాక్షారసము పైకి పొరలి పారును.

Read More
24 Apr
దేవునికి మీరు స్వకీయ సంపాద్యమగుదురు!
Sis. Evangeline Paul Dhinakaran

మీరు ఎదుర్కొనుచున్న ప్రతి సమస్యను ప్రభువు మీ వెనుక నుండి చూస్తున్నాడు. కాబట్టి, మీరు దేని నిమిత్తము భయపడకండి, చింతించకండి, మీ బాధ అంతయు మీకు సంతోషంగా మారుతుంది. దేవుడు మిమ్మును తన స్వకీయ సంపాద్యముగా మార్చుకొని మిమ్మును దీవిస్తాడు.

Read More
23 Apr
మిమ్మల్ని నీతిమంతులనుగా మార్చే దేవుని కృప!
Sis. Stella Dhinakaran

మీ హృదయములు కీడుతో నిండియుండి, ఇతరులకు హాని చేయువారుగా ఉన్నట్లయితే, వాటిని మీ యొద్ద నుండి తీసివేసి దేవుని కృప కొరకు కనిపెట్టుకొని యుండండి, అప్పుడు, ఆయన తన పరిచర్య నిమిత్తము మిమ్మును వాడుకొనుటకు ఎన్నుకొని, మీ జీవితములో మెండైన దీవెనలను కుమ్మరిస్తాడు.

Read More
22 Apr
మీరు దేవుని పరిశుద్ధ జనమై యున్నారు!
Sis. Stella Dhinakaran

మీ శరీరములను ఆయనకు సజీవయాగముగా సమర్పించుకొన్నట్లయితే, నిశ్చయముగా, ప్రభువు సమస్త జనములలో మిమ్మల్ని దేవునికి యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను మార్చి, అనేకులకు దీవెనకరముగా మారుస్తాడు.

Read More
21 Apr
మరణమును గెలిచి పునరుత్థానుడైన యేసు!
Dr. Paul Dhinakaran

పునరుత్థానమును జీవమును క్రీస్తే, కనుక ఆయన యందు విశ్వాస ముంచిన వారు చనిపోయినను క్రీస్తులో మరల బ్రదుకినట్లు సదాకాలము ఆయన మీలో సజీవుడుగా జీవించి మిమ్మును ఆశీర్వదించును.

Read More
20 Apr
పాడైన మీ జీవితాలను మరల కట్టించే దేవుడు!
Sis. Stella Dhinakaran

మీరు మీ స్వంత శక్తియుక్తులపైన ఆలోచనలపైన ఆధారపడి మీ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించకుండా, రూతువలె భయభక్తులతో దేవుని వైపుచూస్తూ, మీ జీవితాలను ఆయన దివ్య హస్తాలకు అప్పగించుకొన్నట్లయితే, పడిపోయిన మీ యింటిని మరియు మీ జీవితాన్ని మరల కట్టి ఆశీర్వదిస్తాడు.

Read More
19 Apr
సిలువలో యేసు పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత, బలము!
Sis. Stella Dhinakaran

' యేసు పొందిన గాయముల ద్వారా స్వస్థతను కలుగును ' అని సెలవిచ్చిన మాట ద్వారా స్వస్థపరచుమని భయభక్తులతో మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొని, దేవునికి ప్రార్థన చేసినట్లయితే, దేవుని యొక్క ప్రేమ మీలో బయలుపడుతుంది. వెనువెంటనే, సిలువలో నుండి మీకు కావలసిన స్వస్థత, బలము, మీ శరీరములోనికి దిగివచ్చి, మిమ్మల్ని విడుదల చేయును.

Read More
18 Apr
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే మనకు జీవాహారము!
Dr. Paul Dhinakaran

మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అప్పగించిన రాత్రి ఆయన మన కొరకు తాను చేసిన త్యాగమును జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. ఎందుకనగా, మన పాపముల కొరకు ఆయన బలిగా మారి మనలను పరిశుద్ధులనుగా చేసి ఆశీర్వదించుచున్నాడు.

Read More
17 Apr
మీ పట్ల ఎన్నడు నిరర్థకము కాని దేవుని మాటలు!
Sharon Dhinakaran

దేవుడు మీ పట్ల ఏమైతే ఈనాడు వాగ్దానము చేసియున్నాడో, మీరు ఆయన మాటల యందు నమ్మకముంచి, ఆ వాగ్దానములు మరియు ప్రవచనములు నెరవేరువరకు దేవుని పాదసన్నిధిలో వేచియున్నట్లయితే, ఆయన తప్పకుండా తాను మీ పట్ల చేసిన వాగ్దానములను నెరవేర్చి యాకోబును దీవించినట్లుగా మిమ్మును బహుగా దీవిస్తాడు.

Read More