Loading...
17 Jan
ప్రతి ముడి వెనుక అందమైన ఆకృతి ఉన్నది!
Dr. Paul Dhinakaran

మీరు దేవుని కొరకు వేచి చూడండి! మీ జీవితమునకు మరొక ప్రక్కన అందమైన ఆకృతి రూపింపబడి యుండును. మీకు మంచి భవిష్యత్తును మరియు నిరీక్షణను అనుగ్రహించుటకు దేవుని ఉద్దేశములు ఎంతో ఉన్నతమై యున్నవి.

Read More
16 Jan
మీ విశ్వాసము ద్వారా మిమ్మల్ని స్వస్థపరచు దేవుడు!
Sis. Evangeline Paul Dhinakaran

మీ జీవితములో దేవుని యొక్క అద్భుతములను రుచి చూడవలెననగా, మీరు దేవుని యందు విశ్వాసముంచినప్పుడు మీ యొక్క ప్రతి వ్యాధిని ముట్టి స్వస్థపరచి, మిమ్మును సంపూర్ణంగా పరవశింపజేస్తాడు.

Read More
15 Jan
సమృద్ధితో మిమ్మల్ని తృప్తిపరచే దేవుడు!
Sis. Stella Dhinakaran

మీకును మరియు మీ కుటుంబమునకును దేవుడు చూపించిన ప్రేమను బట్టి, ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించండి. మీరు ప్రభువు నందు మాత్రమే మీ నమ్మకాన్ని వుంచినప్పుడు, ఈ సంవత్సరములో ప్రభువు మీకిచ్చిన వాగ్దానములన్నిటిని మీరు తృప్తిగా అనుభవించునట్లు చేసి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు.

Read More
14 Jan
మీరు మీ శ్రమలలో కూడ ధైర్యముగా ఉండండి!
Sharon Dhinakaran

నేడు మీరు ఎదుర్కొనుచున్న కష్టతరమైన సమయాలలోను, శ్రమలలోను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, ఎందుకంటే, దేవుడు మీతో కూడ ఉన్నాడు, గనుకనే, మీకు విమోచన కలిగిస్తాడు.

Read More
13 Jan
మీ సంతానమును ఆశీర్వదించే దేవుడు!
Dr. Paul Dhinakaran

మీ జీవితములో దేవుడు అనుగ్రహించిన వాగ్దానములను మీరు విశ్వాసముతో హత్తుకొన్నట్లయితే, నిశ్చయముగా, ఆ వాగ్దానములన్నిటిని మీ జీవితములో నెరవేరుస్తాడు. మీరు అన్ని వైపుల వ్యాపించునట్లు చేస్తాడు.

Read More
12 Jan
శాంతి సమాధానములతో తోడుకొనిపోవు దేవుడు!
Dr. Paul Dhinakaran

మీరు సమస్యల బావిలో పడిపోయి ఉన్నప్పుడు, దేవుని యందు మాత్రమే పరిపూర్ణ విశ్వాసమును కలిగియుండండి. ఆయన మీ ప్రతి సమస్య నుండి మిమ్మును పైకి ఎత్తుతాడు. దేవుడు అనుగ్రహించు సమాధానమును మరియు ఆనందమును మీరు అనుభవించెదరు.

Read More
11 Jan
దేవుని యందు నిరీక్షణ గలవారి మీద కృప విస్తరించును!
Sis. Stella Dhinakaran

మీరు దేవునికి భయపడుచు, మీరు సంపూర్తిగా దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచినట్లయితే, దేవుని కృప మీ మీదికి దిగిరావడం మీరు చూచెదరు. ఆయన మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు మరియు మీరు ఆయన నామమునకు సాక్షులుగా నిలబడతారు.

Read More
10 Jan
దేవుని కృపాక్షేమములే నిత్యము మీ వెంట వచ్చును!
Sis. Stella Dhinakaran

మీరు దేవుని మీ కాపరిగా అంగీకరించి, అనుదినము యథార్థముగా బైబిల్ చదివి, దానిని ధ్యానించుచు దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమునందు అభివృద్ధిపొందుచు, దేవుని యొక్క కృపాక్షేమములతో నిండి యుండండి.

Read More
09 Jan
జీవజలములు మీ ఆత్మను తృప్తిపరచును!
Dr. Paul Dhinakaran

సమరయ స్త్రీ వలె మీరు కూడ జీవపు ఊటలను అనుగ్రహించమని దేవుని అడగండి. ఆమె జీవితమును మార్చివేసిన ఆ యేసు నేడు మీ జీవితమును కూడ మార్చివేస్తాడు. ఆయన మీకిచ్చు జీవజలములు త్రాగునప్పుడు మీరు మళ్లీ దప్పిగొనరు.

Read More
08 Jan
మీకు సంపూర్ణమైన దైవీక కాపుదలను ఇచ్చే దేవుడు!
Dr. Paul Dhinakaran

దేవుడు మనల్ని కాపాడతానని వాగ్దానం చేశాడు. ఇంకను ఆయన మనలను నాశనము చేయడు, కనుకనే, ఆయన వాగ్దానము చేసినట్లుగానే, మనలను సంపూర్ణంగా కాపాడుతాడు.

Read More